بارگیری و ارسال کمپرسور ۱۳۲kW مدل VFH132 بهمراه تجهیزات جانبی به مقصد استان یزد