بارگیری و ارسال کمپرسور ۴۵kW مدل FH45 بهمراه تجهیزات جانبی به مقصد استان یزد – اردکان